Τετάρτη, Φεβρουάριος 28, 2024
Follow Us

ktΑφού γνωρίσαμε τι είναι το κτηματολόγιο στον δήμο Νάουσας (δείτε εδώ) και ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για αυτό (δείτε εδώ) σήμερα σας παρουσιάζουμε τις «ιδιαίτερες» περιπτώσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στη Νάουσα.

Συγκεκριμένα υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να προσκομισθούν υποχρεωτικά και άλλα έγγραφα μαζί με τα εξ αρχής υποχρεωτικά τα οποία θυμίζω είναι α) Το έντυπο Δ1 για φυσικό πρόσωπο ή το έντυπο Δ2 για νομικό πρόσωπο. Πρόκειται για εξειδικευμένο έντυπο του Κτηματολογίου το οποίο συμπληρώνει ο πολίτης ή όποιος αναλάβει αντί αυτού την περάτωση της διαδικασίας. β) Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα όπως πχ συμβόλαιο. Να σημειώσω εδώ ότι αν το δικαίωμα μας επί ενός ακινήτου προκύπτει από περισσότερες πράξεις πρέπει να υποβληθούν αντίγραφα όλων των σχετικών πράξεων. Γ) Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Δ) έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος όπως πχ λογαριασμός ΔΕΗ, εκκαθαριστικό εφορίας κτλ και ε) το αποδεικτικό καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης ώστε να θεωρηθεί ολοκληρωμένη και ορθή η δήλωση του ακινήτου μας προς το Κτηματολόγιο.

Μία περίπτωση είναι όταν πρόκειται για δικαίωμα που προέρχεται από κληρονομική διαδοχή δηλαδή από κληρονομιά. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα υποχρεωτικά έγγραφα είτε συμβολαιογραφική δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, είτε κληρονομητήριο και έκθεση περιγραφής ακινήτων.

Μία άλλη περίπτωση είναι όταν αφορά δικαίωμα το οποίο προέρχεται από εξ αδιαθέτου διαδοχή (δηλαδή δεν υπάρχει διαθήκη) και δεν έχει πραγματοποιηθεί αποδοχή κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν επιπλέον , α) ληξιαρχική πράξη θανάτου, β) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης ή απόφαση με την οποία αυτή κηρύχθηκε κύρια, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη, γ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και δ) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς.

Άλλη περίπτωση στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να υποβληθούν συμπληρωματικά έγγραφα είναι όταν το δικαίωμα προέρχεται από διαδοχή εκ διαθήκης και ο κληρονόμος δεν έχει προβεί στην αποδοχή κληρονομιάς. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συνυποβληθούν  α) ληξιαρχική πράξη θανάτου, β) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης ή απόφαση με την οποία αυτή κηρύχθηκε κύρια, εάν πρόκειται για ιδιόγραφη διαθήκη, γ) πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και δ) πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως της κληρονομιάς.


Μια πιο ιδιαίτερη περίπτωση έχουμε όταν  θέλουμε να δηλώσουμε ακίνητο το οποίο κατέχουμε με χρησικτησία αλλά ελλείψει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης υποβάλλουμε τα παρακάτω αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ένδειξη για την άσκηση πράξεων νομής από εμάς και παρέχουν έρεισμα αν καλύπτουν χρονική περίοδο 20 ετών. Τα αποδεικτικά αυτά είναι α) υποθήκες και εν γένει βάρη στα ακίνητα για τα οποία δηλώνεται ως λόγος κτήσεως χρησικτησία, β) συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ακινήτου, στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ του προσυμφώνου δικαιούχο, γ) συμβόλαιο όμορων ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του δηλούμενου ακινήτου, δ) πράξη αναγνώρισης ορίων, ε) μισθωτήρια που εμφανίζουν ως εκμισθωτή τον δηλούντα, εφόσον φέρουν βέβαιη χρονολογία, στ) δηλώσεις ενώπιον Δημόσιων Αρχών, ιδίως φορολογικών, όπως, λ.χ. δηλώσεις στο Ε9 της φορολογικής δήλωσης, ζ) έγγραφα χορήγησης επιδότησης στον δηλούντα, από τα οποία προκύπτει ότι αυτός αντιμετωπίστηκε ως κύριος του ακινήτου στο οποίο στο οποίο αφορά η δήλωση, η) αποδείξεις καταβολής τελών πάσης φύσεως που βαρύνουν το δικαιούχο του ακινήτου στο όνομα του δηλούντος, θ) αποδείξεις Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., εταιρειών ύδρευσης κλπ. προς τον δηλούντα, ι) αποδείξεις καταβολής αμοιβής σε εργολάβο που περιέφραξε το ακίνητο ή ενδεχομένως για άλλες εργασίες, εφόσον είναι διάτρητες ή πάντως δεν αμφισβητείται η χρονολογία τους, κ) παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα που συντάχθηκαν με εντολή του δηλούντος και τα οποία τον αναφέρουν ως δικαιούχο, λ) ένορκες βεβαιώσεις με το ως άνω περιεχόμενο.

Όταν υπάρχει εμπράγματη ασφάλεια στο δικαίωμα μας (προσημείωση υποθήκης, υποθήκη) ή υπάρχει εγγραφή κατάσχεσης σε αυτό, πρέπει να συνυποβληθούν και τα ανάλογα έγγραφα δηλαδή πχ η δικαστική απόφαση εγγραφής της προσημείωσης, η συμβολαιογραφική πράξη της υποθήκης, και ούτω καθεξής.

Όταν υπάρχει εγγραπτέα αγωγή στο Υποθηκοφυλακείο Νάουσας για το ακίνητο το οποίο πρόκειται να δηλώσουμε υποβάλλουμε και το δικόγραφο της εγγραπτέας αγωγής.

Μια λίγο πιο ιδιαίτερη περίπτωση είναι όταν πρέπει να δηλωθεί δικαίωμα νομής από αναδασμό. Στην  περίπτωση αυτή  πρέπει να υποβληθεί και αντίγραφο αποσπάσματος  του πρόχειρου κτηματολογικού πίνακα αναδασμού.

Επίσης όταν έχουμε δήλωση  μεταφοράς συντελεστή δόμησης υποβάλλεται συμπληρωματικά υποχρεωτικά από τον κύριο του ακινήτου το Προεδρικό Διάταγμα ή η απόφαση του αρμόδιου υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ καθώς και το Φ.Ε.Κ δημοσίευσης τους.

Τέλος μια εντελώς ιδιαίτερη περίπτωση, η οποία δεν συναντάται στο Δήμο μας προς το παρόν τουλάχιστον, απλά την αναφέρω καθαρά  και μόνο για ενημερωτικούς λόγους υπάρχει όταν πρέπει να δηλωθεί δικαίωμα μεταλλειοκτησίας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί και το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και το συμβολαιογραφικό έγγραφο δυνάμει του οποίου κτάται το δικαίωμα.

Δημήτρης Τζέκος-Δικηγόρος

Το δικηγορικό γραφείο του Δημήτρη Τζέκου, συνεργάζεται με εξειδικευμένο συμβολαιογράφο και έμπειρο μηχανικό με σκοπό την άμεση επίλυση του οποιοδήποτε προβλήματος προκύψει κατά την διάρκεια της επιμέλειας των εγγράφων σας για την κατάθεση τους στο κτηματολόγιο.

Μέσα από το inaoussa.gr o δικηγόρος Δημήτρης Τζέκος θα σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το κτηματολόγιο στο δήμο Νάουσας. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την εκπλήρωση των απαραίτητων ενεργειών για την καταγραφή των ιδιοκτησιών σας στο κτηματολόγιο μπορείτε να τις εκπληρώσετε στο δικηγορικό γραφείου του Δημήτρη Τζέκου (πλατεία Καρατάσου 8 - 1 όροφος). Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2332028494-6974015526

Δες ακόμα: Τα απαραίτητα έγγραφα για το κτηματολόγιο στον δήμο Νάουσας- Του δικηγόρου Δημήτρη Τζέκου

Το κτηματολόγιο στον δήμο Νάουσας-Του δικηγόρου Δημήτρη Τζέκου

kt