Σάββατο, Οκτώβριος 24, 2020
Follow Us
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης: Ποια εισοδήματα απαλλάσσονται

Από την καταβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης απαλλάσσονται από τον Ιανουάριο του 2021 συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδημάτων.

gona

Αναλυτικά:
-Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα επιδόματα και οι παροχές σε είδος καθώς και κάθε άλλου είδους αμοιβή που καταβάλλεται τακτικά σε εργαζόμενο ιδιωτικού τομέα που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
-Τα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης, επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριου επαγγέλματος
-Τα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση αγροτικής δραστηριότητας
-Τα εισπραχθέντα ενοίκια ακινήτων
-Τα τεκμαρτά εισοδήματα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων
-Τα μερίσματα.
-Οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων
-Τα κέρδη από τη μεταβίβαση μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες.
-Η διατροφή συζύγου και τέκνων.
-Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης.
-Οι «πράσινες» και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες.
-Οι λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις.

πηγή:enikos.gr

serter