Τρίτη, Μαϊος 21, 2024
Follow Us
 Αναδρομικά: Πώς θα σβηστούν φόροι για 70.000 συνταξιούχους

Γλιτώνουν από την πληρωμή φόρων και προσαυξήσεων οι συνταξιούχοι που θα αποδείξουν ότι έχουν πληρώσει φόρο εισοδήματος για τα αναδρομικά που εισέπραξαν το 2013.

sertor

Οι υπόλοιποι περίπου 70.000 συνταξιούχοι που έλαβαν αναδρομικά τα οποία δεν δήλωσαν στη φορολογική δήλωση του 2014 δεν γλιτώνουν τον φόρο, απλώς με τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβάλουν στην εφορία θα κατανείμουν, σύμφωνα με την εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ", τα ποσά στα έτη που ανάγονται και θα φορολογηθούν ξεχωριστά για κάθε έτος και όχι για όλα μαζί, περιορίζοντας έτσι τη φορολογική επιβάρυνσή τους. Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή:

- Οι αιτήσεις για τις διορθώσεις των αδήλωτων αναδρομικών θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Ιουλίου 2020 αλλά σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να παρατείνει την προθεσμία.

- Οι διορθώσεις και η έκδοση νέων εκκαθαριστικών θα γίνει με αίτηση που θα υποβάλουν οι περίπου 70.000 συνταξιούχοι στην εφορία τους. Προβλέπεται διαγραφή προστίμου, έκπτωση 80% στις προσαυξήσεις και μείωση φόρων. Ωστόσο οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με όλα τα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν τους λόγους για τους οποίους ο συνταξιούχος ζητεί τη νέα εκκαθάριση για τα αδήλωτα αναδρομικά.

- Η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα υποβάλλονται με ψηφιακή απεικόνιση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς. Είναι επίσης δυνατή η κατάθεση των αιτήσεων και στο γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΟΥ.

- Η αίτηση του φορολογουμένου πρέπει να αναφέρει τους λόγους ακύρωσης ή τροποποίησης και να συνοδεύεται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα ή στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει είτε η έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης ή το αριθμητικό ή λογιστικό λάθος. Η αίτηση συνοδεύεται από βεβαίωση αποδοχών/ συντάξεων από τον αρμόδιο φορέα, στην οποία θα υπάρχει διακριτή αναγραφή των ετών που τα αναδρομικά ανάγονται, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη από τον αρμόδιο φορέα.

- Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος ζητά την ακύρωση του φόρου για αναδρομικά ποσά αποδοχών - συντάξεων για τον λόγο ότι είχε αποδεδειγμένα υποβάλει σε προγενέστερο χρόνο αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις με τα εισοδήματα αυτά, ανεξάρτητα από το αν αυτές είχαν εκκαθαριστεί ή όχι, υποβάλει μαζί με την αίτηση και αντίγραφα των δηλώσεων που υποβλήθηκαν.

- Στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος ζητά την ακύρωση της πράξης προσδιορισμού φόρου που εκδόθηκε το 2019 για αναδρομικά εισοδήματα για τα οποία δεν είχε υποβάλει σε προγενέστερο χρόνο αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις, μαζί με την αίτηση του παρόντος υποβάλλει εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις των αναδρομικών ποσών στα έτη που ανάγονται αυτά. Στις περιπτώσεις αυτές το εκπρόθεσμο υπολογίζεται από 1/1/2015 έως τις 31/12/2019.

- Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης βεβαίωσης του φορέα στην οποία αναφέρονται διακεκριμένα τα έτη στα οποία ανάγονται τα εισοδήματα, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο με το οποίο αποδεικνύεται η κατανομή στα έτη που ανάγονται τα αναδρομικά, όπως π.χ. η μηνιαία εκκαθάριση σύνταξης. Αν δεν είναι ούτε αυτό εφικτό, η κατανομή των εισοδημάτων γίνεται στα τρία προηγούμενα της είσπραξης των αναδρομικών εισοδημάτων έτη, δηλ. στα οικονομικά έτη 2011,2012,2013, εφόσον γίνεται αντίστοιχα και η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων από τους φορολογουμένους, όπως αναφέρουν "ΤΑ ΝΕΑ".

πηγή:enikonomia.gr

revnao