Σάββατο, Σεπτέμβριος 23, 2023
Follow Us
Τέλος στις ενδιάμεσες εκπτώσεις – Ποιες αλλαγές έρχονται

Έρχεται “λίφτινγκ” στον θεσμό των εκπτώσεων καθώς έρχεται το τέλος των ενδιάμεσων χειμερινών και θερινών εκπτώσεων στα εμπορικά καταστήματα. 

nabee

Όπως προκύπτει από το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στη Βουλή καταργούνται οι ενδιάμεσες χειμερινές και θερινές εκπτώσεις στα εμπορικά καταστήματα ωστόσο θα ισχύσουν μόνο οι  χειμερινές εκπτώσεις που θα γίνονται από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουάριου μέχρι το τέλος του Φεβρουάριου και οι θερινές εκπτώσεις που θα  διενεργούνται από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

Στην ουσία υλοποιείται το αίτημα που είχαν υποβάλει οι Εμπορικοί Σύλλογοι στο αρμόδιο υπουργείο περί κατάργησης  του θεσμού. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο θεσμός των ενδιάμεσων εκπτώσεων καταργείται από το 2023.

Τι ίσχυε έως τώρα

Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα οι  ενδιάμεσες χειμερινές εκπτώσεις τόσο τον χειμώνα όσο και κατά την θερινή περίοδο διαρκούσαν 15 ημέρες. Δηλαδή κατά την χειμερινή περίοδο οι ενδιάμεσες εκπτώσεις συνήθως ξεκινούσαν από την 1η Νοεμβρίου έως και τις 15 Νοεμβρίου, ενώ κατά την θερινή περίοδο ξεκινούσαν από  την 1η Μαΐου έως και τις 15 του ίδιου μήνα.

“Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα των εκπτωτικών περιόδων στην αγορά. Επιλέγεται η κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων με την παράλληλη άρση της απαγόρευσης της προσφοράς ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων” αναφέρεται στο άρθρο 6 της αιτιολογικής έκθεσης  και προστίθεται πως ” οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εμπορικής κίνησης αλλά και τις εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου, δεν έχουν αποδώσει ουσιαστικά οφέλη στους εμπόρους και τους καταναλωτές. Αντίστοιχα, η περιοριστική απαγόρευση της προσφοράς ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, στερείται οικονομικής λογικής, αποτελεί εμπόδιο στον ανταγωνισμό και μειώνει, αδικαιολόγητα, την κοινωνική ευημερία” σημειώνεται για τη ρύθμιση.

Ακολουθεί το  άρθρο 6 της προτεινόμενης διάταξης με τίτλο  “Εκπτώσεις – Προσφορές – Τροποποίηση άρθρου 15 του ν. 4177/2013”

Στο άρθρο 15 του ν. 4177/2013 (Α’ 173),

α) τροποποιείται η παρ. 1, με την κατάργηση των προβλέψεων για ενδιάμεσες εκπτώσεις και τη διάκριση μεταξύ χειμερινών και θερινών εκπτώσεων,

β) στην παρ. 2 τροποποιείται η παραπεμπόμενη διάταξη ως προς την έννοια των προσφορών και καταργείται το τρίτο εδάφιο περί των περιορισμών επί του ποσοστού των ειδών ενός καταστήματος που μπορούν να διατίθενται ως προσφορές με μειωμένες τιμές,

γ), προστίθεται παρ. 2β,

δ) καταργείται η παρ. 3 και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15 Εκπτώσεις – Προσφορές: (άρθρο 6α της Οδηγίας 98/6/ΕΚ – παρ.1 άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)

  1. Ως εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, ορίζονται οι εξής:

α) χειμερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουάριου μέχρι το τέλος του Φεβρουάριου και

β) θερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

  1. Οι προσφορές ορισμένης ποσότητας προϊόντων ή ορισμένης κατηγορίας προϊόντων, όπως ορίζονται στην απόφαση της παρ. 7, πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνταιτα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν.

2α. Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30  ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος 10 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

2β. Η παρ. 2α δεν εφαρμόζεται για νωπά και ευαλλοίωτα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα τα οποία, από τη φύση τους ή στο στάδιο της μεταποίησης, ενδέχεται να καταστούν ακατάλληλα προς πώληση εντός 30  ημερών από τη συγκομιδή, την παραγωγή ή τη μεταποίηση, και ιδίως όσα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I του ν. 4492/2017 (Α’ 156).

  1. Καταργείται.
  2. (Έχει καταργηθεί).
  3. (Έχει καταργηθεί).
  4. (Έχει καταργηθεί).
  5. Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού, τις αναγραφόμενες τιμές, τη διάρκεια των προσφορών, την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παράβαση των προβλέψεών του και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία τα εποχικά είδη μπορούν να προσφέρονται σε μειωμένη τιμή, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των καταστημάτων πώλησης αποθεμάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστημάτων (outlet) και η πώληση εμπορευμάτων από τα καταστήματα αυτά.».

πηγή:enikonomia.gr

goro