Τρίτη, Μαϊος 11, 2021
Follow Us
Συνεδριάζει το πρωί της Τρίτης η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νάουσας-Τα θέματα της συνεδρίασης

Δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) θα συνεδριάσει το πρωί της Τρίτης στις 10:00 η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νάουσας.

aenpar

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 19.395 τ.μ. του Αγροκτήματος Ζερβοχωρίου  με αριθμό τεμαχίου 377  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 33.000,00  τ.μ. του Αγροκτήματος Μονοσπίτων  με αριθμό τεμαχίου 861 (μέρους του)  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας 

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 19.395 τ.μ. του Αγροκτήματος Αγγελοχωρίου  με αριθμό τεμαχίου 957Β και παλαιού κτιρίου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας μετάφρασης κειμένων στην αγγλική γλώσσα για τις ανάγκες του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας εγκατάστασης, παραμετροποίησης και τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού δρομολογητή (ρούτερ) για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

Έγκριση  5ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Ο.Υ.)- εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη, διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την «υπηρεσία  καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ. Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Έγκριση ή μη, της μελέτης, καθορισμός των όρων και σύνταξη της διακήρυξης.  

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας εκθεσιακού υλικού για την υλοποίηση της εικαστικής έκθεσης «Ελευθερία ή Θάνατος» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

Έγκριση  1ου πρακτικού αποτελέσματος δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού   για τη διενέργεια του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, που αφορά: την "Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας"

 Πρόσληψη ή μη εποχιακού προσωπικού τεσσάρων (4) ΥΕ εργατών πυρασφάλειας για κατεπείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για το 2021

Έγκριση ή μη αιτήματος  του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας »  με  αρ. πρωτ. 484/1-4-2021 για την τήρηση του λογιστικού σχεδίου του Ν.Π. από τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας

naptor