Πέμπτη, Δεκέμβριος 03, 2020
Follow Us
 Προµήθεια αντλιών έγχυσης φαρµάκων και ινοπτικού βρογχοσκοπίου για το Γενικό Νοσοκοµείο Νάουσας από τον δήμο Νάουσας

Ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση για την προµήθεια αντλιών έγχυσης φαρµάκων και ινοπτικού βρογχοσκοπίου για το Γενικό Νοσοκοµείο Νάουσας η οικονομική επιτροπή του δήμου.

yiathe

Σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου αυτής κ. Αντώνη Καραγιαννίδη ο δήμος Νάουσας θα προβεί στην

προµήθεια αντλιών έγχυσης φαρµάκων και ινοπτικού βρογχοσκοπίου για το Γενικό Νοσοκοµείο Νάουσας κατόπιν αιτήµατος του Αναπλ. ∆ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Νάουσας για την αντιµετώπιση των αναγκών του Νοσοκοµείου λόγω covid 19, Το ύψος της δαπάνης ανέρχεται στις 24.000 ευρώ.

botou