Πέμπτη, Δεκέμβριος 03, 2020
Follow Us
Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 για τον Δήμο Η.Π. Νάουσας και το σχέδιο δράσης και πρωτοκόλλου διαχείρισης κρούσµατος COVID-19 για τους χώρους εργασίας του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

Στην Διαύγεια αναρτήθηκαν οι αποφάσεις του δήμου Νάουσας, που προβλέπουν τον συντονιστή και το σχέδιο δράσης κρούσματος COVID-19 στους χώρους εργασίας του δήμου Νάουσας.

terter

Σύμφωνα με τις αποφάσεις:

Ορίζουμε συντονιστή διαχείρισης COVID-19 για τον Δήμο Η.Π. Νάουσας, τον Αντιδήμαρχο Γεώργιο Τριανταφύλλου, με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Γιαννούλη Ιωάννη.

Καταρτίζουµε σχέδιο δράσης για τη λήψη µέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρουσµάτων λοίµωξης από τον νέο κορωνοϊό SARS-COV-2 (COVID-19) σε υπηρεσίες του ∆ήµου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, µε την εφαρµογή πρωτοκόλλου διαχείρισης κρούσµατος COVID-19 για τους χώρους εργασίας όλου του ∆ήµου µας, σύµφωνα µε τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισµού ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ) και ορίζουµε συντονιστές διαχείρισης COVID-19 στις υπηρεσίες του φορέα µας, ως ακολούθως:

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

Α. ΣΤΟΧΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ

 

Η σωστή εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης και του πρωτοκόλλου διαχείρισης κρούσµατος COVID-19 για τους χώρους εργασίας του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας µε τις οδηγίες που ακολουθούν, έχει ως στόχο:

 

Την ελαχιστοποίηση της µετάδοσης σε εργαζόµενους.

Την αντιµετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωµένων περιστατικών COVID-19 δεν χρήζουν νοσηλείας.

Τον περιορισµό της διασποράς της νόσου στην κοινότητα.

 

Το παρόν σχέδιο δράσης συµµορφώνεται µε τις συστάσεις-οδηγίες του ΕΟ∆Υ και αναθεωρείται ανάλογα µε τις υγειονοµικές εξελίξεις. Με το σχέδιο δράσης παρουσιάζεται εγγράφως η λήψη µέτρων πρόληψης και διαχείρισης κρουσµάτων στο Δήμο Ηρωικής  Πόλεως Νάουσας.

 

Β. ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

 

Για την αποτελεσµατική εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης και του πρωτοκόλλου διαχείρισης κρούσµατος των οργανικών µονάδων του ∆ήµου µας ανά

∆ηµοτική Ενότητα, ορίζουµε ως Συντονιστές ∆ιαχείρισης κρούσµατος - µε τους αναπληρωτές αυτών - τους κάτωθι:

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ

Συντονιστής ∆ιαχείρισης Κρούσµατος COVID-19: η κ. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα, µε αναπληρωτή τον κ. Αδαμίδη Παύλο

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ

Συντονιστής ∆ιαχείρισης Κρούσµατος COVID-19: ο κ. Καραγιαννίδης Αντώνιος µε αναπληρωτή τον κ. Βασιλείου Γεώργιο

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Συντονιστής ∆ιαχείρισης Κρούσµατος COVID-19:ο κ. Τριανταφύλλου Γεώργιος µε αναπληρωτή τον κ. Γιαννούλη Ιωάννη

 

Οι ανωτέρω Συντονιστές ∆ιαχείρισης COVID-19 του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας µεριµνούν:

Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων πρόληψης εισόδου και µετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 µεταξύ των εργαζόµενων των οργανικών µονάδων στους χώρους εργασίας που είναι αρµόδιοι.

Για τη διαχείριση ύποπτων κρουσµάτων λοίµωξης COVID-19 σε εργαζόµενους των οργανικών µονάδων στους χώρους εργασίας που είναι αρµόδιοι.

Για την άµεση ανταπόκριση σε κάθε θέµα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση  των µέτρων, την ενηµέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό.

 

Οι ανωτέρω βρίσκονται επίσης σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία µε τον Ιατρό Εργασίας του ∆ήµου για την αντιµετώπιση και διαχείριση τυχόν κρούσµατος.

 

Γ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19:

Γ.1. Ορισµοί «κρούσµατος COVID-19» και «επαφών» κρούσµατος COVID-19

 

Κλινικά κριτήρια

Ασθενής µε ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συµπτώµατα [1]:

βήχας

πυρετός

δύσπνοια

αιφνίδια εκδήλωση ανοσµίας, αγευσίας ή δυσγευσίας

επιπρόσθετα  λιγότερο       ειδικά συµπτώµατα   περιλαµβάνουν:       κεφαλαλγία, ρίγος, µυαλγίες, καταβολή, έµετο και διάρροια.

 

Επιδηµιολογικά κριτήρια

στενή επαφή [2] µε επιβεβαιωµένο κρούσµα COVID-19 εντός 14 ηµερών πριν την έναρξη συµπτωµάτων

 

Ταξινόµηση κρουσµάτων

Ύποπτο κρούσµα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια

Πιθανό κρούσµα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και ένα επιδηµιολογικό κριτήριο

Επιβεβαιωµένο κρούσµα: Άτοµο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια.

 

Ως «επαφή» κρούσµατος λοίµωξης COVID-19 ορίζεται άτοµο που είχε ιστορικό επαφής µε επιβεβαιωµένο κρούσµα COVID-19 εντός χρονικού διαστήµατος που κυµαίνεται από 48 ώρες πριν την έναρξη συµπτωµάτων του κρούσµατος έως και 10 ηµέρες µετά την έναρξη των συµπτωµάτων του κρούσµατος.

 

Ανάλογα µε το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσµατος κατηγοριοποιούνται σε: Α. Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου)

Ως στενή επαφή επιβεβαιωµένου κρούσµατος λοίµωξης COVID-19 ορίζεται:

άτοµο που είχε επαφή πρόσωπο µε πρόσωπο µε ασθενή µε COVID-19 σε απόσταση < 1,5 µέτρου και για ≥ 15 λεπτά και χωρίς χρήση µάσκας και από τους δύο.

άτοµο που είχε άµεση σωµατική επαφή µε ασθενή µε COVID-19 χωρίς εφαρµογή µέτρων προφύλαξης.

άτοµο µε επαφή µε µολυσµατικές εκκρίσεις ασθενή µε COVID-19 χωρίς εφαρµογή µέτρων προφύλαξης.

άτοµο που παρέµεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων, χώρο αναµονής κλπ.) µε ασθενή µε COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς χρήση µάσκας και από τους δύο.

άτοµο που παρείχε άµεση φροντίδα σε ασθενή µε COVID-19 χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγµένων µέτρων ατοµικής προστασίας.

 

Β. Επαφές (έκθεση χαµηλού κινδύνου)

 

Ως επαφή επιβεβαιωµένου κρούσµατος χαµηλού κινδύνου COVID-19 ορίζεται:

άτοµο που είχε επαφή πρόσωπο µε πρόσωπο µε ασθενή µε COVID-19 εντός 1,5 µέτρου και για < 15 λεπτά.

άτοµο που παρέµεινε σε κλειστό χώρο µε ασθενή µε COVID-19 για < 15 λεπτά.

άτοµο που παρείχε άµεση φροντίδα σε ασθενή µε COVID-19 µε λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων ατοµικής προστασίας.

 

Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξηµένο κίνδυνο µετάδοσης. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές δηµόσιας υγείας µπορούν µε βάση την εκτίµηση κινδύνου, να εξετάσουν το ενδεχόµενο διεύρυνσης και παρακολούθησης των επαφών, έτσι ώστε αυτή να περιλάβει και άτοµα που είχαν µικρότερη διάρκεια επαφής µε τον ασθενή µε COVID-19.

 

Γ.2. ∆ιαχείριση υπόπτου κρούσµατος

Εάν ένας εργαζόµενος εµφανίσει έστω και ήπια συµπτώµατα συµβατά µε λοίµωξη COVID-19 εκτός του χώρου της οργανικής µονάδας, παραµένει στο σπίτι και ειδοποιεί τον ορισµένο συντονιστή COVID-19 για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

Εάν ένας εργαζόµενος εµφανίσει συµπτώµατα συµβατά µε λοίµωξη COVID19 εντός  της οργανικής µονάδας ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα:

Ενηµερώνει τον άµεσο προϊστάµενο του και τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19, φοράει µάσκα, αποχωρεί από τον χώρο εργασίας και παραµένει στο σπίτι του για ανάρρωση ή καλείται το ΕΚΑΒ για τη µεταφορά του στον εγγύτερο υγειονοµικό σχηµατισµό.

Ο Συντονιστής ∆ιαχείρισης COVID-19 ενηµερώνει τον ΕΟ∆Υ για, επιδηµιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσµατος (προσωπικού και επισκεπτών κλπ).

Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσµατος από τον οργανισµό, ακολουθείται επιµελής καθαρισµός, εφαρµογή απολυµαντικού σε επιφάνειες του χώρου όπου κινήθηκε ο εργαζόµενος µε χρήση εξοπλισµού ατοµικής προστασίας

Ιατρική αξιολόγηση (από εφηµερεύον Νοσοκοµείο, Κέντρο Υγείας ή από ιδιώτη θεράποντα ιατρό) αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα µοριακό διαγνωστικό τεστ.

 

Εν αναµονή του αποτελέσµατος, ο εργαζόµενος παραµένει σε αποµόνωση κατ' οίκον (εφόσον η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία), σε καλά αεριζόµενο δωµάτιο,

σύµφωνα µε τον ακόλουθο σύνδεσµο (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19- odigies-gia-frontida- ypoptoy-kroysmatos- sto-spiti/ ) ενώ η οργανική µονάδα συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

 

Ο Συντονιστής ∆ιαχείρισης COVID-19 της οργανικής µονάδας σε συνεργασία µε τον ΕΟ∆Υ κάνει εκτίµηση κινδύνου και αποφασίζει τα επιδηµιολογικά µέτρα  πρόληψης  της διασποράς, όπως:

Προσωρινή αναστολή εισόδου ατόµων στον στενό χώρο εργασίας του υπόπτου κρούσµατος για ένα 24ωρο. Ακολουθεί πολύ καλός αερισµός και σχολαστικός καθαρισµός του χώρου και απολύµανση των επιφανειών του χώρου του εργαζοµένου µε τη χρήση κατάλληλων µέσων   προστασίας και ο χώρος επαναχρησιµοποιείται κανονικά (https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias- ygieinhs/metra-prolhpshs-

enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023- metra-katharismoy-kai-apolvmanshs-se- xwroys-kai- epifaneies )

Επιµελής καθαρισµός των χώρων που κινήθηκε ο εργαζόµενος (ανελκυστήρες, σκάλες, διαδρόµους κλπ).

Γενικά η παραµονή του ύποπτου περιστατικού στο χώρο εργασίας θα πρέπει να είναι περιορισµένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται η άσκοπη παραµονή του στο χώρο και οι πολλαπλές επαφές, που εγκυµονούν κινδύνους πιθανής διασποράς του ιού.

 

Αν το µοριακό τεστ για SARS-CoV-2 είναι θετικό:

Ο εργαζόµενος ενηµερώνει άµεσα τον Συντονιστή ∆ιαχείρισης COVID-19 της οργανικής µονάδας και ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών που είχε στο χώρο εργασία, σε συνεργασία µε τον ΕΟ∆Υ (τηλ. 1135) και την Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας: (https://eody.gov.gr/wp- content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-epafon.pdf).

 

Χρόνος επιστροφής στην εργασία:

Ο εργαζόµενος µε θετικό µοριακό τεστ µπορεί να επιστρέψει στην εργασία του µετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ηµέρου από την έναρξη των συµπτωµάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και ύφεση των συµπτωµάτων του. Για την επάνοδο των επιβεβαιωµένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ.

Οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωµένου κρούσµατος θα  αποµακρυνθούν από τον χώρο εργασίας τους και να τεθούν σε καραντίνα για 14 ηµέρες. https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/

 

Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήµερης καραντίνας, κάνει µε δική του πρωτοβουλία ή για εξατοµικευµένους λόγους εργαστηριακό έλεγχο, τότε:

 

>> Εάν το µοριακό τεστ είναι θετικό: παραµένει σε κατ' οίκον αποµόνωση για 10 ηµέρες από την ηµέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραµένει ασυµπτωµατικό).

>> Εάν το µοριακό τεστ είναι αρνητικό: παραµένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 14ηµέρου.

 

Όσον αφορά στις επαφές χαµηλού κινδύνου αυτές συνεχίζουν την εργασία τους µε οδηγίες για αυτοπαρακολούθηση της υγείας τους για 14 ηµέρες ( https://eody.gov.gr/odigies-gia- apomonosi- epafon-sto-spiti/ )

 

Αν το µοριακό τεστ SARS-CoV-2 είναι αρνητικό:

Ο εργαζόµενος µπορεί να επιστρέψει στην εργασία του µετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συµπτωµάτων του.

 

Γ.3 ∆ιαχείριση δύο επιβεβαιωµένων περιστατικών που διαγνώστηκαν σε διάστηµα 14 ηµερών.

Εφαρµόζονται οι οδηγίες όπως σε αντιµετώπιση µεµονωµένου κρούσµατος και ο  Συντονιστής ∆ιαχείρισης COVID-19 του οργανισµού επικοινωνεί µε τον ΕΟ∆Υ (τηλ. 1135) για συνδροµή στην επιδηµιολογική διερεύνηση και εκτίµηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, και την Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα υπεύθυνο για την ιχνηλάτηση των επαφών των επιβεβαιωµένων κρουσµάτων COVID-19 σχετικά µε την τυχόν αναστολή της λειτουργίας τµήµατος ή τµηµάτων ή όλου του Οργανισµού.

 

Εάν δεν υπάρχει επιδηµιολογική συσχέτιση:

Συνιστάται συνέχιση των καθηµερινών δραστηριοτήτων µε συνέπεια στη συστηµατική εφαρµογή των µέτρων προστασίας.

 

Εάν υπάρχει επιδηµιολογική συσχέτιση (χωρίς τα δύο κρούσµατα να έχουν οικογενειακή σχέση ή στενή επαφή µεταξύ τους εκτός του Οργανισµού):

Ενηµέρωση/ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων από τον συντονιστή διαχείρισης COVID19 για εγρήγορση και έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων περιστατικών.

Ενίσχυση µέτρων στο εργασιακό περιβάλλον:

τήρηση αποστάσεων

υγιεινή χεριών

αναπνευστική υγιεινή

καθαριότητα περιβάλλοντος

Εκτίµηση κινδύνου και σύσταση για εργαστηριακό έλεγχο των στενών επαφών στον Οργανισµό.

 

Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της επιδηµιολογικής διερεύνησης και την εκτίµηση κινδύνου, θα αποφασιστεί το εύρος της εφαρµογής εργαστηριακού ελέγχου και των µέτρων αναστολής λειτουργίας του Οργανισµού.

 

Γ.4 Συρροή κρουσµάτων σε οργανική µονάδα

Όταν υπάρχουν τρία (3) ή περισσότερα εργαστηριακά επιβεβαιωµένα κρούσµατα (συµπτωµατικά ή ασυµπτωµατικά), σε διάστηµα 14 ηµερών, ενηµερώνεται ο ΕΟ∆Υ προκειµένου να προβεί σε εκτίµηση κινδύνου σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα ιχνηλάτησης επαφών.

 

Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της οργανικής µονάδας, εκδίδεται  από τον ∆ήµαρχο µετά από γνώµη του ∆ιευθυντή  ∆ηµόσιας  Υγείας και  Κοινωνικής Μέριµνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατ' εφαρµογή του ισχύοντος Πρωτοκόλλου

∆ιαχείρισης Κρούσµατος.

Αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του συνόλου των οργανικών µονάδων του ∆ήµου, είτε σε επίπεδο δηµοτικής ενότητας  ή  σε  επίπεδο  ∆ήµου,  λαµβάνονται  κατόπιν  απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών µετά από γνώµη της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID19.

 

∆. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Για τον τακτικό καθαρισµό των εργασιακών χώρων, οι υπάλληλοι οφείλουν να συµβουλευτούν τον παρακάτω σύνδεσµο:

 

https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-         ygieinhs/metra-prolhpshs- enanti-koronoioy-sars-cov-2/7023-metra-katharismoy-kai-apolymanshsse-xwroys-kai- epifaneies

Για την προστασία εργαζοµένων που χρησιµοποιούν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς οι υπάλληλοι οφείλουν να συµβουλευτούν τον παρακάτω σύνδεσµο: https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metraprolhpshs- enanti-koronoioy-sars-cov-2/7011-kanones-ygieinhs-sta-mesa-mazikhsmetaforas

 

Του παρόντος Σχεδίου ∆ράσης να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι του ∆ήµου µε ευθύνη των Συντονιστών ∆ιαχείρισης Κρούσµατος COVID-19.

 

Οι Συντονιστές, τέλος, θα γνωστοποιούν στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για πάσης φύσεως ενέργειες, η οποία θα μεριμνά αμελλητί, προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του Δήμου.

 

Οι ανωτέρω, μαζί με τον γιατρό εργασίας του Δήμου κ. Γουσιόπουλο Σταύρο θα εκπονήσουν το σχέδιο δράσης του Δήμου, για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού στους χώρους λειτουργίας του Δήμου.

kartou