Τετάρτη, Φεβρουάριος 28, 2024
Follow Us
Δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) θα συνεδριάσει το πρωί της Τετάρτης στις 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νάουσας.

Δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) θα συνεδριάσει το πρωί της Τετάρτης στις 12:00 η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νάουσας.

aengas

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

34ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     ΤΗΝ  21 /10/2020                                     

1 Έγκριση 1ου πρακτικού αποτελέσματος δημοπρασίας της επιτροπής για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία του έργου ¨Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020

2 Έγκριση ή μη 5ου  πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την  «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης κτιρίων - κίνησης, λιπαντικών και βελτιωτικών πρόσθετων για τα αυτοκίνητα του Δήμου Νάουσας και των νομικών του προσώπων

3 Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Αναψυκτηρίου (πάγκος εξυπηρέτησης) εντός του κτηρίου της Σχολής Αριστοτέλους Δήμου Νάουσας

4  Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου «Εργασίες Ενεργειακής

Αναβάθμισης Κτιρίου Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Ειρηνούπολης» (Αρ. ΜεΛ. 47/2018)

5 Έγκριση ή μη δαπανών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

6 Έγκριση Πρακτικού Αποτελέσματος Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2020»''

7 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή  Κοινότητας Ροδοχωρίου (3η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.014)

8 Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας αναμνηστικών δώρων εθιμοτυπίας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

9 Έγκριση ή μη,  Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου: «Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Κ. Λευκαδίων ('Ράμνιστα')

(Α.Μ. : 58/2017,  Κ.Α.Ε. : 02.30.7333.021)

Σχετ.:   Ν. 4412/16 , άρθρο 170.

10 Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2020 - 9μηνιαία έκθεση (01/01/2020– 30/09/2020).

phylike