Δευτέρα, Αύγουστος 03, 2020
Follow Us
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου από τον δήμο Νάουσας

Για το έργο Cult-CreaTE του Προγράμματος Interreg Europe

beeham

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

 έχοντας υπόψη :

Την από 25-5-2018 επιστολή της Κοινής Γραμματείας Προγράμματος «INTERREG EUROPE» σχετικά με την τελική έγκριση του έργου “Cult-CreaTE”.

Την υπ’ αριθμ. 356/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή του έργου “Cult-CreaTE”, στην 13η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2018 και τη δημιουργία νέου κωδικού εσόδου Κ.Α. 06.00.1323.013.

Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο (ApplicationForm) του έργου “Cult-CreaTE ” και τα όσα ορίζονται σε αυτό.

Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.2527/97, όπως τροποποιήθηκε me τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν.4314/2014 «Αναπτυξιακές παρεμβάσεις – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2012/17 τροποποίησην.3419/2005», περί συμβάσεων Μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.

Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας – Αποκατάσταση αδικιών» περί απλούστευσης και επιτάχυνσης διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων.

Το π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα υπ’ αριθμ. π.δ. 347/2013, 44/2005, 116/2006, 146/2007, καθώς και με το ν.4148/2013

Την υπ’ αριθμ. 113/2020 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας με την οποία εγκρίθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την επιστημονική, γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου Cult-CreaTE το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020».

Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την υλοποίηση του έργου Cult-CreaTE το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έργο Cult-CreaTE του Προγράμματος Interreg Europe, και συγκεκριμένα:

μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου  ΠΕ Οικονομικού για τη συμμετοχή στην εκπόνηση Σχεδίου Δράσης και τη διοικητική και λογιστική υποστήριξη του έργου

μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ Εικαστικών για τη συμμετοχή στην εκπόνηση Σχεδίου Δράσης και την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του έργου

μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών για τη συμμετοχή στην εκπόνηση Σχεδίου Δράσης και την τεχνική υποστήριξη του έργου .

Η ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων συναρτάται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης. Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι η ημερομηνία λήξης της 1ης φάσης του έργου, δηλαδή 30/11/2020 ή σε άλλη ημερομηνία εφόσον παραταθεί η διάρκεια της Α φάσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των ειδικών – τυπικών προσόντων πρόσληψης και της ταυτότητας τους στο Γραφείο Δημάρχου στην κ. Πολάκη Έλλη  από  30/07/2020 έως και  3/8/2020.

Δείτε περισσότερα εδώ

sernao