Κυριακή, Μάρτιος 26, 2023
Follow Us
Δημοτικό συμβούλιο Νάουσας το απόγευμα της Δευτέρας-Τα θέματα της συνεδρίασης

Με 15 θέματα ημερήσιας διάταξης θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο Νάουσας το απόγευμα της Δευτέρας στις 18:30.

bepat

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

Θέμα 1    3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2023 (Ο.Υ.), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.
Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 2    Αποδοχή Επιχορηγήσεων από πρόστιμα που επιβλήθηκαν βάσει του ΚΟΚ για το δίμηνο, 2/11/22 -02/01/23 και Αποδοχή Επιχορηγήσεων για την κάλυψη δαπανών Μισθοδοσίας Προσωπικού Καθαριότητας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες.
Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 3    Αποδοχή Επιχορηγήσεων για το έργο Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας και για την Κάλυψη λειτουργικών Δαπανών των Σχολικών Μονάδων για την Διεξαγωγή διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022.   
Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.                                                                                       

Θέμα  4    Έγκριση ή μη διαγραφής οφειλών.
Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 5    Ανάκληση της με αριθ.  9/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας.
Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 6    Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2023.
Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα  7    Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού εργασίας με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών, σε υλοποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ – ΤΜΗΜΑ Η/Μ.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας.

Θέμα 8    Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού εργασίας με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών, σε υλοποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Θέμα 9    Έγκριση της με αρ. 17/2023 Απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, περί 2ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.
Εισηγητής: Η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας.

Θέμα 10    Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης -με αναθεωρήσεις- του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ (2η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ)», (A.M.: 31/2021), κατά (120) εκατόν είκοσι  ημερολογιακές ημέρες.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.

Θέμα 11    Έγκριση ή μη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)  της αρχικής σύμβασης και του ΑΠΕ  της  τροποποιητικής σύμβασης του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας», (A.M.: 15/2018) - KAE 02.30.7322.021.  
Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας

Θέμα 12    Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την κατανομή ποσού, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, Α’ δόση 2023.
Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων

Θέμα 13    Έγκριση ή μη, απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για την ανανέωση παραχώρησης στέγασης ΣΔΕ Νάουσας.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Θέμα 14    Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 177/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί   ορισμού  επιτροπής για την οριοθέτηση του Δημοτικού Δάσους Νάουσας με το Δάσος Αρκοχωρίου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής  Προστασίας.

Θέμα 15    Τρόπος εκμετάλλευσης των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους έτους 2023.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής  Προστασίας.

natopu