Τρίτη, Νοέμβριος 29, 2022
Follow Us
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Νάουσας το μεσημέρι της Τρίτης-Τα θέματα της συνεδρίασης

Με 13 θέματα ημερήσιας διάταξης θα συνεδριάσει το μεσημέρι της Τρίτης στις 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νάουσας.

mpakar

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Δήμου Νάουσας (1η κατάσταση δαπάνης-υπόλογος Βοργιατζίδης Αλέξανδρος)

Ανάθεση   σε   Δικηγόρο  τη σύνταξη γνωμοδότησης για την εκτίμηση των πιθανοτήτων ευδοκίμησης ως προς το παραδεκτό και βάσιμο ενός ενδίκου βοηθήματος κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/86269/5670/28-9-2021 απόφασης περί τροποποίησης και αναδιατύπωσης της με αριθμ. πρωτ. οικ. 170044/09-01-2014 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στο όρος Βέρμιο από την εταιρεία «Αιολική Βερμίου ΑΕ».
Σχετικό: απόφαση 85/2022 Δ.Σ.
Έγκριση της προμήθειας ανταλλακτικών και  εργασίας επισκευής της ρομποτικής σκούπας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

Εξώδικος συμβιβασμός επίλυσης  διαφοράς  μεταξύ  του  Δήμου  Νάουσας  και  του  
Γεωργίου  Γεωργιάδη.

Εξώδικος συμβιβασμός επίλυσης  διαφοράς  μεταξύ  του  Δήμου  Νάουσας  και  της εταιρίας
 ''ΑΦΟΙ Β.  ΜΕΙΜΑΡΙΔΗ Ο.Ε.''   
Εξώδικος συμβιβασμός επίλυσης  διαφοράς  μεταξύ  του  Δήμου  Νάουσας  και  του
Αριστείδη Μπαλτατζίδη
Εξώδικος συμβιβασμός επίλυσης  διαφοράς  μεταξύ  του  Δήμου  Νάουσας  και  της  Ι.Κ.Ε.: ''ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΚΕ''
Εξώδικος συμβιβασμός επίλυσης  διαφοράς  μεταξύ  του  Δήμου  Νάουσας  και  του  Χρήστου Σιώπη
Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ. (ΔΑΚ)

Καθορισμός των ειδικοτήτων του προσωπικού (4 ατόμων)  κατόπιν της με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20-6-2022  απόφασης της επιτροπής του αρθ. 2 παρ.1 της αρ. 33/2006 ΠΥΣ για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών που ενσωματώνονται  στα έργα του Δήμου Η.Π. Νάουσας
Παραχώρηση χρήσης αυτοκινήτου του Δήμου Νάουσας στο Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία Κ.Κ.Π.& Αλληλεγγύης
΄Εγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάουσας ως φορέας υλοποίησης και του Κ.Κ.Π. & Α Δήμου Νάουσας για την πράξη «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Νάουσας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθμ πρωτ. 1084/29-6-2022.

hana