Τετάρτη, Ιούλιος 06, 2022
Follow Us
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Νάουσας το μεσημέρι της Τρίτης-Τα θέματα της συνεδρίασης

Με 18 θέματα ημερήσιας διάταξης θα συνεδριάσει το μεσημέρι της Τρίτης στις 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Νάουσας.

hamkri

Τα θέματα της συνεδρίασης είναι:

1    Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας (ΤΑΠ)
2    Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης του λήμματος της συστάδας 40α του Δημοτικού Δάσους Νάουσας.
3    Τροποποίηση ή μη της αρ. πρωτ. 19633/30.11.2021 Σύμβασης «Υπηρεσίες Τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και εκπόνηση προσαρτήματος μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έναντι κορωνοϊού SARS COV-2 για τους εργαζομένους του Δήμου Η.Π. Νάουσας» με την εταιρεία  ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016
4    Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 01/2020 - ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΣΕ27510073 – ΚΩΔ. MIS: 5030069)
5     Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 96/2021 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας με θέμα : «Έγκριση ή μη ετήσιου προγράμματος δράσης του Ν.Π. για το οικονομικό έτος 2022»
6    Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 39/2022 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας με θέμα :  «4η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022».
7    Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 48/2022 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας με θέμα :  «Καθορισμός ύψους τροφείου για σχολική χρονιά 2022-2023 σε ΠΣ και ΚΔΑΠ».
8    Έγκριση ή μη  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και τακτοποιητικού του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020»  ,   (Α.Μ.: 11/2020- Aναδόχου: ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.)
9    Xoρήγηση ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (με αναθεώρηση) του έργου: «Κατασκευή Διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» (με Α.Μ. 55/2018), κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες.
10    Ακύρωση της υπ. αριθμ. 162/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας για την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου Πολιτισμού, υπαλλήλων Δήμου Η.Π. Νάουσας και μελών συνεργαζόμενων φορέωνγια τις ανάγκες του εγκεκριμένου προγράμματος «INTERREGEUROPECult-CreaTE».
11    Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου (1η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.009)
12    Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων (1η κατάσταση δαπανών 2022 – ΚΑΕ 80.8251.007)
13    Έγκριση ή μη πρόσληψης συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκληση ΟΑΕΔ.
14    Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας – Δ.Ε. Ανθεμίων
15    Έγκριση της 6ης  Αναμόρφωσης  Οικονομικής Υπηρεσίας  - Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Η.Π. Νάουσας – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο
16    Έγκριση της 7ης  Αναμόρφωσης  Τεχνικού Προγράμματος  - Προϋπολογισμού έτους 2022 Δήμου Η.Π. Νάουσας – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
17    Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2022 τριμηνιαία έκθεση (1-1-2022 έως 31-3-2022)
18    Έγκριση ή μη δαπάνης φιλοξενίας μελών του Ιδρύματος Παπαγεωργίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 200ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

nana