Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Νέα επιδοτούμενα προγράμματα νέων αγροτών και καινοτόμων επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις συμμετοχής. PDF Εκτύπωση E-mail
Articles | Μονιμες στηλες
Συντάχθηκε απο τον/την inaoussa on Δευτέρα, 02 Δεκέμβριος 2013 17:00   

proagr1Το πρώτο νέο πρόγραμμα με τίτλο «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» θα ξεκινήσει σύντομα σύμφωνα με πληροφορίες του γραφείου μας. Ο φορέας υλοποίησης του θα είναι ο ΟΑΕΔ ο οποίος θα επιδοτήσει με 10.000 ευρώ περίπου 2.000 νέους μέχρι 35 ετών οι οποίοι θα θελήσουν να αναπτύξουν την δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Την επιδότηση θα λάβουν μόνο όσοι νέοι καταθέσουν μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει ο ΟΑΕΔ φάκελο ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (επιχειρηματικό σχέδιο) στην οποία θα εμπλέκονται οι ίδιοι.

Επειδή το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δώσει περισσότερη έμφαση στην καινοτομία, θα χρηματοδοτήσει κλάδους και τομείς που θα έχουν σχέση με τα παρακάτω: τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, συστήματα ολικής διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων, ανακύκλωση, προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγή/ παροχή υπηρεσιών, τεχνολογίες μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, προϊόντα βιοτεχνολογίας, προϊόντα για την προστασία του περιβάλλοντος, εισαγωγή μεθόδων που στηρίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής, ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για καινοτόμες εφαρμογές, ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών εξομοίωσης και μοντελοποίησης, εξ’ αποστάσεως συντήρηση λογισμικού και παροχή συμβουλών, εφαρμογές τηλεματικής και ψηφιακών συστημάτων μετάδοσης, πράσινη επιχειρηματικότητα, και γενικότερα νέες τεχνολογίες. Οι δραστηριότητες που τελικά θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θα αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη του προγράμματος που θα βγει τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Για να ενταχθεί κάποιος νέος μέχρι 35 ετών στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληροί κάποιες βασικές προϋποθέσεις που θα είναι οι παρακάτω:

Να διαθέτει ενεργή κάρτα ανεργίας και να έχει περάσει από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης του ΟΑΕΔ.

Να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας του ΟΑΕΔ.

Να έχει ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενής που να έχει δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα.

Να διαθέτει έγκυρο αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ), και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Το πιο σημαντικό απ' όλα τα παραπάνω είναι να έχει πραγματοποιηθεί η έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά.

Η διάρκεια της επιχορήγησης των 10.000 ευρώ θα ορίζεται σε 12 μήνες και θα καταβληθεί σε 3 δόσεις.

Η πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ θα καταβληθεί άμεσα μετά την έκδοση της θετικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και θα διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Επίσης, σύντομα θα ανακοινωθεί και το δεύτερο πρόγραμμα με τον τίτλο "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" που θα δώσει ώθηση στην αγροτική ανάπτυξη της περιοχής μας και θα αφορά νέους αγρότες μέχρι 40 ετών. Θα δοθούν επιδοτήσεις έως 20.000 ευρώ σε 6.000 περίπου δικαιούχους νέους αγρότες σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, που ενδέχεται να τροποποιηθούν με την οριστική προκήρυξη του προγράμματος, οι δικαιούχοι νέοι αγρότες πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να είναι φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και να μην έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. Η ηλικία υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για επιδότηση και της ημερομηνίας γέννησης.

Να είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», και συγκεκριμένα α) Ορεινού ή μειονεκτικού Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος και Οικισμού ή β) Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους. Όλοι οι Δήμοι της Ημαθίας είναι μέσα στο πρόγραμμα βάσει πληθυσμιακού κριτηρίου.

Η γεωργική τους εκμετάλλευση να έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1.750 ώρες απασχόλησης ανά έτος).

Να διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή να αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

Να υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και ενδιάμεσες χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, καθώς και για τη διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσής τους, αλλά και για την απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον απαιτούνται.

Να αναλάβουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών θα καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.

H α΄ δόση ανέρχεται στο 70% της εγκεκριμένης επιδότησης ανά δικαιούχο και καταβάλλεται μέσα στο πρώτο έτος. Η καταβολή του υπολοίπου 30% της οικονομικής ενίσχυσης σχετίζεται με την εκπλήρωση των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου κάθε δικαιούχου.

Η β΄ δόση (15%) θα χορηγείται από το δεύτερο έτος, ενώ η γ΄ δόση (15%) θα εκταμιεύεται με τη συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης εφόσον ο δικαιούχος έχει επιτύχει το σύνολο των δεσμευτικών στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου και έχει υποβάλει τουλάχιστον 2 Ενιαίες Δηλώσεις Εκμετάλλευσης. Οι β΄ και γ΄ δόση μπορούν να καταβληθούν ταυτόχρονα με την συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

Περισσότερες πληροφορίες και για τα δύο επιδοτούμενα προγράμματα παρέχονται στο γραφείο μας στη Χρ. Λαναρά 11 στη Νάουσα.

Επιμέλεια: Καμμένος Λ. Παναγιώτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Οικονομολόγος ΜSc

mamoutzis

  

inaoussa.gr - All Rights Reserved